พนักงานยกลัง

ชื่อสถานประกอบการ
จำนวน
เพศ
อายุ
วุฒิ
ค่าจ้าง
เงื่อนไข/สวัสดิการ
บริษัท เสริมสุข จำกัด
109 หมู่ 9 ต.น้ำร้อน
อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทร. 0 5675 1232
1
18 ขึ้นไป
ป.6 ขึ้นไป
166/วัน