พนักงานผลิตเส้นไหม

ชื่อสถานประกอบการ
จำนวน
เพศ
อายุ
วุฒิ
ค่าจ้าง
เงื่อนไข/สวัสดิการ
บริษัท จุลไหมไทย จำกัด
443 หมู่ 3 ต.วังชมภู
อ.เมืองเพชรบูรณ์
จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทร. 0 5677 1104-4 ต่อ 115, 08 19713675
100
ช/ญ
15 ขึ้นไป
ไม่จำกัดวุฒิ
200/วัน