สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ จังหวัดเพชรบูรณ์ ปี 2562

              วันนี้ (25 กรกฎาคม 2562) สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ จังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2562  โดยมีนายพงษ์พิทยา ธนไกรศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงฯ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และนายจ้าง ลูกจ้างสถานประกอบการจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมเป็นสักขีพยานร่วมลงนามในใบสมัครชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ ประจำปี 2562   

            

      

           

         โครงการ TO BE NUMBER ONE เป็นโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เป็นองค์ประธาน ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1) การรณรงค์ปลุกจิตสำนึกและสร้างกระแสที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  2) การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชน  3) การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมีวัตถุประสงค์ให้เยาวชน กลุ่มผู้ใช้แรงงาน และประชาชนทั่วไป ห่างไกลยาเสพติด 

         กระทรวงแรงงานในฐานะดูแลพี่น้องผู้ใช้แรงงาน จึงน้อมนำโครงการมาส่งเสริมให้สถานประกอบการเข้าร่วมโครงการ เพื่อให้การรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวทางของโครงการ TO BE NUMBER ONE เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์จึงจัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขึ้น โดยมีสถานประกอบการที่สมัครเข้าร่วมชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการใหม่่ จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ 1. บริษัท ศรีแก้วหล่มเก่า จำกัด 2. บริษัท สหยนต์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด  3. บริษัท บ่อไทยเครื่องเกษตร จำกัด

     

                  

       

                 

       โดยการสัมมนา ฯ ในวันนี้ มีผู้เข้าร่วมสัมมนา ฯ จำนวน 50 คน ประกอบด้วย นายจ้าง และลูกจ้าง ในสถานประกอบการ ที่เข้าชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ และสถานประกอบการที่สนใจเข้าร่วมชมรม TO BE NUMBER ONE คณะวิทยากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหายาเสพติด และเจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน