สนง.แรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก พร้อมรับโลประกาศเกียรติคุณ บุคคลที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น

       วันนี้ (26 มิถุนายน 62) เวลา 08.00 น.  จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2562 ภายใต้คำขวัญ "มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด" โดยการรวมพลังของกลุ่มเยาวชน ประชาชน หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมีนายสืบศักดิ์ เอีี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดงาน ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ 

        

       โดยกิจกรรมดังกล่าวเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์  ได้รับโล่บุคคลดีเด่นด้านการป้องกันยาเสพติดในสถานประกอบการ ประจำปี 2562 โดยนางธมนวรรณ  สาราช  นักวิชาการการแรงงานชำนาญการ  ได้รับมอบจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัด  ในวันดังกล่าวสำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์  ได้ประสานอาสาสมัครแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์  เครือข่ายด้านแรงงาน  สถานประกอบการ  และส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานเข้าร่วมกิจกรรมด้วยพร้อมเพรียงกัน