สนง.แรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นวิทยากรให้ความรู้การคิดต่างอยางสร้างสรรค์

วันนี้  (วัน14 มิถุนายน 2562) สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้มอบหมายให้ นางธมนวรรณ สาราช นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ในหัวข้อ "การคิดต่างอย่างสร้างสรรค์ " ณ ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด กองร้อย อส.จ.พช ที่ 1