แรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ ต้อนรับคณะกรรมการการประกวด TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ

      วันนี้ (13 มิถุนายน 2562)เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพ่อขุนผาเมือง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์  นายเอกพันธุ์ จิระสถิิตย์  แรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์  ร่วมกิจกรรมประกวด และต้อนรับคณะกรรมการประกวดกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE  ระดับประเทศ  โดย  นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์  เป็นหัวหน้าคณะในการต้อนรับ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมกิจกรรมและตอนรับในครั้งนี้