ประกาศข้อตกลง ขับเคลื่อนสำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ และเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นองค์กรคุณธรรม