คัดเลือกอาสาสมัครแรงงานดีเด่นจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2562

                วันนี้ (28 พฤษภาคม  2562)  เวลา 09.00 น.  ณ  ห้องประชุมประกันสังคมจังหวัดเพชรบูรณ์ นายเอกพันธ์ุ จิระสถิตย์  แรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์  เป็นประธานการประชุมเพื่อคัดเลือกอาสาสมัครแรงงานดีเด่น  ประจำปี พ.ศ. 2562 ของจังหวัดเพชรบูรณ์  โดยผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นอาสาสมัครแรงงานดีเด่นประจำจังหวัดเพชรบูรณ์  ได้แก่ นายทวี ประสารพรรณ์  อาสาสมัครแรงงานประจำตำบลสามแยก อำเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์