รายงานสถานการณ์แรงงานและดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ ไตรมาส 2 ปี 2560