ขั้นตอนการดำเนินการอนุญาตคนทำงานต่างด้าวที่ไม่มีเอกสารแสดงตน