ข้อมูล/สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัด

รายงานสถานการณ์แรงงานและดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดเพชรบุูรณ์ ไตรมาส 3 ปี 2562
รายงานสถานการณ์แรงงานและดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดเพชรบุูรณ์ ไตรมาส 2 ปี 2562
รายงานสถานการณ์แรงงานและดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดเพชรบุูรณ์ ไตรมาส 1 ปี 2562
รายงานสถานกาณ์แรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ ไตรมาส 1 ปี 2559
รายงานสถานกาณ์แรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ ไตรมาส 1 ปี 2559
รายงานสถานกาณ์แรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ ไตรมาส 2 ปี 2559
สถานการณ์แรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์รองรับประชาคมอาเซียน AC รายปี 2556
สถานการณ์แรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์รองรับประชาคมอาเซียน AC ไตรมาส 4 ปี 2556
สถานการณ์แรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ รองรับประชาคมอาเซียน (AC) ไตรมาส 3 ปี 2556
สถานการณ์แรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ ไตรมาส 1 ปี 2556
สถานการณ์แรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ ไตรมาส 2 ปี 2556
สถานการณ์แรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ รายปี 2555
สถานการณ์แรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ ไตรมาสที่ 4 ปี 2555
สถานการณ์แรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ ไตรมาส 3 ปี 2555
สถานการณ์แรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ ไตรมาส 2 ปี 2555
สถานการณ์แรงงานไตรมาส 1 ปี 2555
สถานการณ์แรงงานไตรมาส 4 ปี 2554
สถานการณ์แรงงาน ไตรมาสที่ 3 ปี 2554
สถานการณ์แรงงาานไตรมาส 3 ปี 2553
ส่ถานการณ์แรงงานไตรมาสที่ 2 ปี 2554
สถานการณ์แรงงานไตรมาสที่ 1 ปี 2554