ติดต่อเรา

สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ 

ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ ชั้น 3  ถ.สระบุรี-หล่มสัก  อ.เมืองเพชรบูรณ์  จ.เพชรบูรณ์  67000

โทรศัพท์  0  5672  9766 - 7   มท.17350

E-mail  :  phetchabun@mol.go.th